Nabízené geodetické práce

     Vyhotovení geometrických plánů

Geometrický plán se vyhotovuje pro:

 • rozdělení pozemku
 • změnu hranice pozemku
 • vyznačení budovy (např. novostavba)
 • změnu vnějšího obvodu budovy (např. přístavba)
 • vyznačení rozestavěné budovy (např. pro žádost o úvěr)
 • doplnění katastru nemovitostí o pozemek vedený ve zjednodušené evidenci
 • grafické znázornění věcného břemena, pokud se týká části pozemku
 • určení hranic pozemků při komplexních pozemkových úpravách
 • změnu hranice druhu pozemku
 
     Zaměření a vytyčení pozemků a staveb
 
     Ostatní geodetické služby
 
 • kontrola skutečného provedení stavby z geodetického hlediska
 • kontrola vytyčené vlastnické hranice
 • kontrola správného umístění stavby v terénu
 • zaměření výškopisu pro usazení staveb (domů, silnic, polních cest apod.)
 • zaměření výškopisu pro toky, komunikace, stavby, pro posouzení vodní eroze apod.
 • obnova katastrálního operátu mapováním
 • zaměření skutečného stavu pro komplexní pozemkové úpravy (KPÚ)
 • vytyčení, šetření a vyhotovení dokumentace pro vnější a vnitřní obvod KPÚ
 • šetření hranic a vyhotovení potřebné dokumentace
 • tématické mapování
 • vyhotovení záborových elaborátů
 • tvorba digitální katastrální mapy
 • vytyčení a realizace mapového díla
 • vektorizace a digitalizace mapových podkladů
 • konzultační a poradenská činnost v oblasti řešení majetkoprávních vztahů k nemovitostem
 • lustrace státní půdy
 • rekonstrukce přídělových plánů, tvorba upřesněného přídělového plánu

     ♦   Speciální (inženýrská) geodézie

geodetické činnosti v investiční výstavbě
geodetické činnosti pro soukromé stavebníky