Pozemkové úpravy

Základní informace
Pozemkové úpravy lze zjednodušeně chápat jako okruh činností jimiž se v určitém prostoru nově uspořádávají pozemky. Přesná definice pojmu pozemkové úpravy je vymezena Zákonem č.139/2002Sb (s pozdějšími změnami) o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech. Dle §2 Zák.139/2002 Sb. se pozemkovými úpravami ve veřejném zájmu prostorově a funkčně uspořádávají pozemky, scelují se nebo dělí a zabezpečuje se jimi přístupnost a využití pozemků a vyrovnání jejich hranic tak, aby se vytvořily podmínky pro racionální hospodaření vlastníků půdy. V těchto souvislostech se k nim uspořádávají vlastnická práva a s nimi související věcná břemena. Současně se jimi zajišťují podmínky pro zlepšení životního prostředí, ochranu a zúrodnění půdního fondu, vodní hospodářství a zvýšení ekologické stability krajiny. Výsledky pozemkových úprav slouží pro obnovu katastrálního operátu a jako nezbytný podklad pro územní plánování. Z výše uvedeného vyplývá, že se jedná o souhrn činností .
Pozemkové úpravy mohou být prováděny zjednodušenou formou jednoduché pozemkové úpravy (JPÚ) nebo klasickou formou komplexní pozemkové úpravy (KPÚ).

Jednoduché pozemkové úpravy
Tato forma pozemkové úpravy byla využívána v počátcích obnoveného soukromého hospodaření. Cílem JPÚ bylo umožnit soukromě hospodařícím rolníků zahájit hospodaření v ucelených blocích. Zpravidla bylo pouze řešeno přidělení uživatelských bloků soukromým zemědělcům, bez výměny vlastnických práv k pozemkům. V současné době jsou formou JPÚ řešeny specifické části řešených území. Lze takto řešit území dotčené inženýrskými stavbami, území s nedokončeným přídělovým řízením, části katastrálních území navazující na intravilány obcí apod.

Komplexní pozemkové úpravy
Touto formou je převážně řešena půdní držba v současnosti. Na základě zkušeností z provádění JPÚ se ukázalo jako nutné řešit zpravidla celé katastrální území s výměnou vlastnických práv k pozemkům. Souběžně je zajištěno zpřístupnění pozemků, včetně realizace polních cest a dalších společných opatření.

Příslušný pozemkový úřad zahájí pozemkovou úpravu vždy pokud se pro to vysloví vlastníci nadpoloviční výměry zemědělské půdy v dotčeném území. Pozemková úprava může být zahájena i z podnětu pozemkového úřadu či na základě požadavku investora ovlivňujícího zásadní měrou svým investičním záměrem dané území.

Průběh řízení o pozemkových úpravách:

1. Svolání úvodního jednání – seznámení vlastníků pozemků s principem pozemkových úprav, jejich možnostmi. Z řad vlastníků je ustanoven sbor zástupců, který projednává a odsouhlasuje jednotlivé části projektu. Nemá pravomoc jednat za jednotlivé vlastníky při návrhu KPÚ.
2. Podrobný průzkum celého území řešeného v pozemkové úpravě.
3. Přípravné geodetické práce – stanovení, vyšetření a zaměření obvodu řešeného území, polohopisné zaměření území.
4. Soupis nároků vlastníků pozemků a jejich odsouhlasení jednotlivými vlastníky.
5. Plán společných zařízení – návrh polních cest, vodohospodářských a ekologických opatření, jeho schválení sborem zástupců, schválení obecním zastupitelstvem na veřejném zasedání.
6. Návrh nového uspořádání pozemků odsouhlasený vlastníky alespoň tří čtvrtin zemědělské půdy řešené dle § 2 Zák. 139/2002Sb.
7. Vydání rozhodnutí o schválení návrhu pozemkové úpravy pozemkovým úřadem.
8. Vypracování digitální mapy dle schváleného návrhu pozemkové úpravy.
9. Pozemkový úřad vydává další rozhodnutí o převodu a přechodu vlastnických práv vlastníků pozemků ze starých pozemků na nové, které vznikly návrhem pozemkových úprav.
10. Na základě rozhodnutí o výměně a přechodu vlastnických práv zapíše Katastrální úřad nový stav do své evidence.
11. Každý vlastník pozemků zahrnutých do pozemkových úprav má právo na bezplatné vytyčení vlastnických hranic svých pozemků. Zde je vhodné upozornit, že se jedná o vytýčení pozemků jedenkrát a ne opakovaně.

Kritéria přiměřenosti pro návrh nového uspořádání pozemků při pozemkových úpravách (rozdíl mezi návrhem pozemkových úprav a vstupním soupisem nároků vlastníků pozemků)
• výměra
± 10%
•  cena
± 4%
• vzdálenost
± 20%

Realizace návrhu pozemkové úpravy
Po zapsání návrhu pozemkové úpravy do evidence katastru nemovitostí  je provedena realizace navržených opatření v terénu. Dle vypracovaných projektů polních cest , ekologických a vodohospodářských opatření jsou  postupně tato  opatření realizována.  Náklady na realizaci jsou  hrazeny ze státních prostředků a z prostředků EU. Jednotlivé stavby jsou postupně předávány do užívání  určeným uživatelům. Ve většině případů se jedná o místně příslušnou obec.